ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ :

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

../add_file/

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity ../add_file/w3-animate-opacity
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

หมู่11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

     หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062

                              กด  1  ติดต่อ    สำนักปลัด                           หมายเลขภายใน 5161 

                              กด  2  ติดต่อ    ห้องปลัด                            หมายเลขภายใน 5162
 
                              กด  3  ติดต่อ    กองช่าง                              หมายเลขภายใน 5163
 
                              กด  4  ติดต่อ    กองคลัง                             หมายเลขภายใน 5164
  
                              กด  5  ติดต่อ   - กองวิชาการและแผนงาน  หมายเลยภายใน 5165

                                                      - กองการศึกษาฯ                หมายเลยภายใน 5165 

                                                      - กองสวัสดิการและสังคม    หมายเลยภายใน 5165

 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

หมู่11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

     หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062

                              กด  1  ติดต่อ    สำนักปลัด                           หมายเลขภายใน 5161 

                              กด  2  ติดต่อ    ห้องปลัด                            หมายเลขภายใน 5162
 
                              กด  3  ติดต่อ    กองช่าง                              หมายเลขภายใน 5163
 
                              กด  4  ติดต่อ    กองคลัง                             หมายเลขภายใน 5164
  
                              กด  5  ติดต่อ   - กองวิชาการและแผนงาน  หมายเลยภายใน 5165

                                                      - กองการศึกษาฯ                หมายเลยภายใน 5165 

                                                      - กองสวัสดิการและสังคม    หมายเลยภายใน 5165

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

หมู่11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

     หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062

                              กด  1  ติดต่อ    สำนักปลัด                           หมายเลขภายใน 5161 

                              กด  2  ติดต่อ    ห้องปลัด                            หมายเลขภายใน 5162
 
                              กด  3  ติดต่อ    กองช่าง                              หมายเลขภายใน 5163
 
                              กด  4  ติดต่อ    กองคลัง                             หมายเลขภายใน 5164
  
                              กด  5  ติดต่อ   - กองวิชาการและแผนงาน  หมายเลยภายใน 5165

                                                      - กองการศึกษาฯ                หมายเลยภายใน 5165 

                                                      - กองสวัสดิการและสังคม    หมายเลยภายใน 5165

../add_file/

 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

หมู่11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

     หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062

                              กด  1  ติดต่อ    สำนักปลัด                           หมายเลขภายใน 5161 

                              กด  2  ติดต่อ    ห้องปลัด                            หมายเลขภายใน 5162
 
                              กด  3  ติดต่อ    กองช่าง                              หมายเลขภายใน 5163
 
                              กด  4  ติดต่อ    กองคลัง                             หมายเลขภายใน 5164
  
                              กด  5  ติดต่อ   - กองวิชาการและแผนงาน  หมายเลยภายใน 5165

                                                      - กองการศึกษาฯ                หมายเลยภายใน 5165 

                                                      - กองสวัสดิการและสังคม    หมายเลยภายใน 5165


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

../add_file/

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :

ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ข้อมูลสารสนเทศ

 

../add_file/

ข้อมูลสารสนเทศ

 


ชื่อไฟล์ :

 

 
 

 

 

 
 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

 
 

 

../add_file/

 

 
 

 


ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘

 

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘

 

 

 

../add_file/

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘

 

 

 


ชื่อไฟล์ :

"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"

../add_file/

"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"


ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ :

 

 

 

 

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

 

 

 

../add_file/

 

 

 

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
1. สภาพทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี   ตามประกาศวันที่  16  เมษายน 2534   และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2554
1.1  ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  68  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่     1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่     8 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่     9 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่     3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่     11 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่     12 บ้านทุ่งพัฒนา
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง  หมู่ที่ 6  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น  ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้  ตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 600 เมตร
จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  2318  แยกทางหลวงหมายเลข  2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น  ถึง  หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก  ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
1.2   ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย  สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม   มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม – พฤษภาคม
-  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน               มิถุนายน  -ตุลาคม
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน  -กุมภาพันธ์
2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม 
โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง  ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน   สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.-
       -   ถนนลาดยาง   จำนวน     5     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :ยาวรวม       2,055      เมตร
-   ถนน คสล.จำนวน   64     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :  ยาวรวม      24,096      เมตร
       -   ถนนลูกรัง จำนวน   23     สาย    กว้าง    3-5    เมตร  :ยาวรวม        8,810      เมตร
2.2   แหล่งน้ำ     
1.  ลำน้ำ ,ลำห้วย    4   สาย  ได้แก่
-   ห้วยวังหมื่น
-   ห้วยโค้น
-   ห้วยลึก
-   ห้วยบ่อ
2.  บึง ,หนอง  และอื่น ๆ     ได้แก่
-   หนองแล้ง
 
 
 
3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่
- บ่อน้ำบาดาลเอกชน  จำนวน     484  บ่อ
- ถังไฟเบอร์จำนวน     110  ถัง
- บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน      94   บ่อ
 
ที่มา :   งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง    กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
2.3   การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน    อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค    หน่วยบริการทุ่งฝน  สำนักงานประปาบ้านดุง  เขต 7  โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล  ปริมาณน้ำที่ผลิตได้  จำนวน  300 ลบ.ม. / วัน   ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ   การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.-
-  การประปาส่วนภูมิภาค      จำนวน    1    แห่ง
-  การประปาหมู่บ้าน           จำนวน    5   แห่ง
2.4   ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด    1   แห่ง ได้แก่  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน  ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี  ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน  1,983ครัวเรือน  และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  1,311  จุด  ครอบคลุมถนน  32  สาย
2.5   ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม  ดังนี้.-
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน     1     แห่ง
-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่              จำนวน  372  เลขหมาย
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่               จำนวน    16    เลขหมาย
-  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน    416    เลขหมาย
-   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ
-   หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    จำนวน   5    หน่วยงาน
-   เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน          จำนวน   4    เสา
2.6  การจราจร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี  เช่น  ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร  และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง
2.7  การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลทุ่งฝน  มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533   ครัวเรือน   พื้นที่ประมาณร้อยละ 60   เป็นป่าสาธารณประโยชน์   มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา  ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน
 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร   รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ   53,000 บาท  ต่อคนต่อปี
3.2 การเกษตรกรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ   รับจ้าง  ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว   ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร   ทั้งสิ้น  5,150  ไร่  และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน  1,533  ครอบครัว
3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  จำนวน  4แห่ง 
- บริการปั๊มหลอด  จำนวน 13แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน      49   แห่ง
- ตลาดสด  จำนวน      1   แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์          
- ไม่มี -
3. สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน      1     แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน    39     แห่ง
- ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน    12     แห่ง
- ร้านถ่ายเอกสาร               จำนวน      4     แห่ง
- ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม                          จำนวน    15     แห่ง             
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน      3     แห่ง
 
ที่มา  :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
3.4 การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน   2  แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน  10  แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน  1  แห่ง   โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง  ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้
3.6 การปศุสัตว์
 ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด  , ไก่  ,   สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ,  กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น  เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย
 
4. ด้านสังคม
4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  รายละเอียดดังนี้
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
1. สภาพทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี   ตามประกาศวันที่  16  เมษายน 2534   และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2554
1.1  ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  68  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่     1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่     8 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่     9 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่     3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่     11 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่     12 บ้านทุ่งพัฒนา
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง  หมู่ที่ 6  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น  ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้  ตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 600 เมตร
จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  2318  แยกทางหลวงหมายเลข  2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น  ถึง  หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก  ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
1.2   ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย  สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม   มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม – พฤษภาคม
-  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน               มิถุนายน  -ตุลาคม
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน  -กุมภาพันธ์
2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม 
โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง  ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน   สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.-
       -   ถนนลาดยาง   จำนวน     5     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :ยาวรวม       2,055      เมตร
-   ถนน คสล.จำนวน   64     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :  ยาวรวม      24,096      เมตร
       -   ถนนลูกรัง จำนวน   23     สาย    กว้าง    3-5    เมตร  :ยาวรวม        8,810      เมตร
2.2   แหล่งน้ำ     
1.  ลำน้ำ ,ลำห้วย    4   สาย  ได้แก่
-   ห้วยวังหมื่น
-   ห้วยโค้น
-   ห้วยลึก
-   ห้วยบ่อ
2.  บึง ,หนอง  และอื่น ๆ     ได้แก่
-   หนองแล้ง
 
 
 
3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่
- บ่อน้ำบาดาลเอกชน  จำนวน     484  บ่อ
- ถังไฟเบอร์จำนวน     110  ถัง
- บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน      94   บ่อ
 
ที่มา :   งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง    กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
2.3   การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน    อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค    หน่วยบริการทุ่งฝน  สำนักงานประปาบ้านดุง  เขต 7  โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล  ปริมาณน้ำที่ผลิตได้  จำนวน  300 ลบ.ม. / วัน   ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ   การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.-
-  การประปาส่วนภูมิภาค      จำนวน    1    แห่ง
-  การประปาหมู่บ้าน           จำนวน    5   แห่ง
2.4   ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด    1   แห่ง ได้แก่  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน  ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี  ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน  1,983ครัวเรือน  และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  1,311  จุด  ครอบคลุมถนน  32  สาย
2.5   ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม  ดังนี้.-
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน     1     แห่ง
-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่              จำนวน  372  เลขหมาย
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่               จำนวน    16    เลขหมาย
-  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน    416    เลขหมาย
-   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ
-   หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    จำนวน   5    หน่วยงาน
-   เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน          จำนวน   4    เสา
2.6  การจราจร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี  เช่น  ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร  และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง
2.7  การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลทุ่งฝน  มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533   ครัวเรือน   พื้นที่ประมาณร้อยละ 60   เป็นป่าสาธารณประโยชน์   มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา  ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน
 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร   รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ   53,000 บาท  ต่อคนต่อปี
3.2 การเกษตรกรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ   รับจ้าง  ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว   ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร   ทั้งสิ้น  5,150  ไร่  และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน  1,533  ครอบครัว
3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  จำนวน  4แห่ง 
- บริการปั๊มหลอด  จำนวน 13แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน      49   แห่ง
- ตลาดสด  จำนวน      1   แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์          
- ไม่มี -
3. สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน      1     แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน    39     แห่ง
- ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน    12     แห่ง
- ร้านถ่ายเอกสาร               จำนวน      4     แห่ง
- ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม                          จำนวน    15     แห่ง             
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน      3     แห่ง
 
ที่มา  :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
3.4 การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน   2  แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน  10  แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน  1  แห่ง   โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง  ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้
3.6 การปศุสัตว์
 ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด  , ไก่  ,   สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ,  กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น  เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย
 
4. ด้านสังคม
4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  รายละเอียดดังนี้
 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
1. สภาพทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี   ตามประกาศวันที่  16  เมษายน 2534   และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2554
1.1  ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  68  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่     1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่     8 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่     9 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่     3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่     11 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่     12 บ้านทุ่งพัฒนา
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง  หมู่ที่ 6  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น  ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้  ตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 600 เมตร
จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  2318  แยกทางหลวงหมายเลข  2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น  ถึง  หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก  ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
1.2   ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย  สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม   มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม – พฤษภาคม
-  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน               มิถุนายน  -ตุลาคม
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน  -กุมภาพันธ์
2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม 
โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง  ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน   สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.-
       -   ถนนลาดยาง   จำนวน     5     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :ยาวรวม       2,055      เมตร
-   ถนน คสล.จำนวน   64     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :  ยาวรวม      24,096      เมตร
       -   ถนนลูกรัง จำนวน   23     สาย    กว้าง    3-5    เมตร  :ยาวรวม        8,810      เมตร
2.2   แหล่งน้ำ     
1.  ลำน้ำ ,ลำห้วย    4   สาย  ได้แก่
-   ห้วยวังหมื่น
-   ห้วยโค้น
-   ห้วยลึก
-   ห้วยบ่อ
2.  บึง ,หนอง  และอื่น ๆ     ได้แก่
-   หนองแล้ง
 
 
 
3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่
- บ่อน้ำบาดาลเอกชน  จำนวน     484  บ่อ
- ถังไฟเบอร์จำนวน     110  ถัง
- บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน      94   บ่อ
 
ที่มา :   งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง    กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
2.3   การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน    อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค    หน่วยบริการทุ่งฝน  สำนักงานประปาบ้านดุง  เขต 7  โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล  ปริมาณน้ำที่ผลิตได้  จำนวน  300 ลบ.ม. / วัน   ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ   การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.-
-  การประปาส่วนภูมิภาค      จำนวน    1    แห่ง
-  การประปาหมู่บ้าน           จำนวน    5   แห่ง
2.4   ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด    1   แห่ง ได้แก่  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน  ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี  ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน  1,983ครัวเรือน  และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  1,311  จุด  ครอบคลุมถนน  32  สาย
2.5   ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม  ดังนี้.-
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน     1     แห่ง
-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่              จำนวน  372  เลขหมาย
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่               จำนวน    16    เลขหมาย
-  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน    416    เลขหมาย
-   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ
-   หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    จำนวน   5    หน่วยงาน
-   เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน          จำนวน   4    เสา
2.6  การจราจร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี  เช่น  ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร  และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง
2.7  การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลทุ่งฝน  มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533   ครัวเรือน   พื้นที่ประมาณร้อยละ 60   เป็นป่าสาธารณประโยชน์   มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา  ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน
 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร   รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ   53,000 บาท  ต่อคนต่อปี
3.2 การเกษตรกรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ   รับจ้าง  ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว   ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร   ทั้งสิ้น  5,150  ไร่  และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน  1,533  ครอบครัว
3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  จำนวน  4แห่ง 
- บริการปั๊มหลอด  จำนวน 13แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน      49   แห่ง
- ตลาดสด  จำนวน      1   แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์          
- ไม่มี -
3. สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน      1     แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน    39     แห่ง
- ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน    12     แห่ง
- ร้านถ่ายเอกสาร               จำนวน      4     แห่ง
- ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม                          จำนวน    15     แห่ง             
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน      3     แห่ง
 
ที่มา  :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
3.4 การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน   2  แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน  10  แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน  1  แห่ง   โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง  ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้
3.6 การปศุสัตว์
 ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด  , ไก่  ,   สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ,  กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น  เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย
 
4. ด้านสังคม
4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  รายละเอียดดังนี้
 
../add_file/
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
1. สภาพทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี   ตามประกาศวันที่  16  เมษายน 2534   และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2554
1.1  ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  68  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่     1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่     8 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่     9 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่     3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่     11 บ้านทุ่งฝน
หมู่ที่     4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่     12 บ้านทุ่งพัฒนา
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง  หมู่ที่ 6  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318  แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น  ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้  ตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 600 เมตร
จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี
จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  2318  แยกทางหลวงหมายเลข  2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น  ถึง  หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก  ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
1.2   ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย  สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม   มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม – พฤษภาคม
-  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน               มิถุนายน  -ตุลาคม
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน  -กุมภาพันธ์
2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม 
โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง  ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน   สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.-
       -   ถนนลาดยาง   จำนวน     5     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :ยาวรวม       2,055      เมตร
-   ถนน คสล.จำนวน   64     สาย   กว้าง    5-8    เมตร  :  ยาวรวม      24,096      เมตร
       -   ถนนลูกรัง จำนวน   23     สาย    กว้าง    3-5    เมตร  :ยาวรวม        8,810      เมตร
2.2   แหล่งน้ำ     
1.  ลำน้ำ ,ลำห้วย    4   สาย  ได้แก่
-   ห้วยวังหมื่น
-   ห้วยโค้น
-   ห้วยลึก
-   ห้วยบ่อ
2.  บึง ,หนอง  และอื่น ๆ     ได้แก่
-   หนองแล้ง
 
 
 
3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่
- บ่อน้ำบาดาลเอกชน  จำนวน     484  บ่อ
- ถังไฟเบอร์จำนวน     110  ถัง
- บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน      94   บ่อ
 
ที่มา :   งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง    กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
2.3   การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน    อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค    หน่วยบริการทุ่งฝน  สำนักงานประปาบ้านดุง  เขต 7  โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล  ปริมาณน้ำที่ผลิตได้  จำนวน  300 ลบ.ม. / วัน   ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ   การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.-
-  การประปาส่วนภูมิภาค      จำนวน    1    แห่ง
-  การประปาหมู่บ้าน           จำนวน    5   แห่ง
2.4   ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด    1   แห่ง ได้แก่  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน  ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี  ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน  1,983ครัวเรือน  และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  1,311  จุด  ครอบคลุมถนน  32  สาย
2.5   ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม  ดังนี้.-
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน     1     แห่ง
-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่              จำนวน  372  เลขหมาย
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่               จำนวน    16    เลขหมาย
-  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน    416    เลขหมาย
-   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ
-   หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    จำนวน   5    หน่วยงาน
-   เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน          จำนวน   4    เสา
2.6  การจราจร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี  เช่น  ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร  และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง
2.7  การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลทุ่งฝน  มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533   ครัวเรือน   พื้นที่ประมาณร้อยละ 60   เป็นป่าสาธารณประโยชน์   มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา  ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน
 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร   รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ   53,000 บาท  ต่อคนต่อปี
3.2 การเกษตรกรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ   รับจ้าง  ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว   ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร   ทั้งสิ้น  5,150  ไร่  และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน  1,533  ครอบครัว
3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  จำนวน  4แห่ง 
- บริการปั๊มหลอด  จำนวน 13แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน      49   แห่ง
- ตลาดสด  จำนวน      1   แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์          
- ไม่มี -
3. สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน      1     แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน    39     แห่ง
- ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน    12     แห่ง
- ร้านถ่ายเอกสาร               จำนวน      4     แห่ง
- ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม                          จำนวน    15     แห่ง             
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน      3     แห่ง
 
ที่มา  :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งฝน
3.4 การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน   2  แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน  10  แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน  1  แห่ง   โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง  ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้
3.6 การปศุสัตว์
 ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด  , ไก่  ,   สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ,  กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น  เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย
 
4. ด้านสังคม
4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร
เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  รายละเอียดดังนี้
 

ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aINeQIBTue103556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลทุ่งฝน เเละข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลทุ่งฝน เพื่อที่จะอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลทุ่งฝน เเละข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลทุ่งฝน เพื่อที่จะอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณครับ ../add_file/ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลทุ่งฝน เเละข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลทุ่งฝน เพื่อที่จะอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณครับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อยากทราบว่าวันมี่ 13 ต.ค.นี้ มีงานอะไรไหมคะ อยากทราบกำหนดการค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากทราบว่าวันมี่ 13 ต.ค.นี้ มีงานอะไรไหมคะ อยากทราบกำหนดการค่ะ ../add_file/อยากทราบว่าวันมี่ 13 ต.ค.นี้ มีงานอะไรไหมคะ อยากทราบกำหนดการค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zl0RLfGTue111114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sv4dC6XThu31334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6pTjvOAWed32114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uUFgGEaFri111521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eoa36d1Fri21539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : axT1sXvFri110931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fWRcbOuWed114114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DVAXmC8Wed114227.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b6D1NQZMon20824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9aU2DzvThu100955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YAI7GoaTue22902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kbDxPbjThu24807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yAdsVJeThu41712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HPrHouCWed114014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 95czi31Wed44015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://www.google.co.th/maps/place/Thung+Fon+Sub+District+Municipal+Office/@17.469895,103.2628043,14.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiX4Lio4Lia4Liy4Lil4LiV4Liz4Lia4Lil4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZ!3m5!1s0x0:0x455454e8e2fc745f!8m2!3d17.4721289!4d103.2626116!15sCkjguKrguLPguJnguLHguIHguIfguLLguJnguYDguJfguKjguJrguLLguKXguJXguLPguJrguKXguJfguLjguYjguIfguJ3guJlaegor4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSJL4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSDguJXguLPguJrguKUg4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZkgERZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2U?hl=en file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.co.th/maps/place/Thung+Fon+Sub+District+Municipal+Office/@17.469895,103.2628043,14.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiX4Lio4Lia4Liy4Lil4LiV4Liz4Lia4Lil4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZ!3m5!1s0x0:0x455454e8e2fc745f!8m2!3d17.4721289!4d103.2626116!15sCkjguKrguLPguJnguLHguIHguIfguLLguJnguYDguJfguKjguJrguLLguKXguJXguLPguJrguKXguJfguLjguYjguIfguJ3guJlaegor4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSJL4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSDguJXguLPguJrguKUg4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZkgERZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2U?hl=en ../add_file/https://www.google.co.th/maps/place/Thung+Fon+Sub+District+Municipal+Office/@17.469895,103.2628043,14.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiX4Lio4Lia4Liy4Lil4LiV4Liz4Lia4Lil4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZ!3m5!1s0x0:0x455454e8e2fc745f!8m2!3d17.4721289!4d103.2626116!15sCkjguKrguLPguJnguLHguIHguIfguLLguJnguYDguJfguKjguJrguLLguKXguJXguLPguJrguKXguJfguLjguYjguIfguJ3guJlaegor4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSJL4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZIOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSDguJXguLPguJrguKUg4LiX4Li44LmI4LiH4Lid4LiZkgERZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2U?hl=en
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mhnst5eThu111804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KUSmDxWFri114358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rgFnIoWFri111723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BTQ8qAqFri112353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wLvYVgVMon110052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด หมายเลขภายใน 5161 กด 2 ติดต่อ ห้องปลัด หมายเลขภายใน 5162 กด 3 ติดต่อ กองช่าง หมายเลขภายใน 5163 กด 4 ติดต่อ กองคลัง หมายเลขภายใน 5164 กด 5 ติดต่อ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลยภายใน 5165 - กองการศึกษาฯ หมายเลยภายใน 5165 - กองสวัสดิการและสังคม หมายเลยภายใน 5165 อีเมลล์ : admin@thungfonlocal.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด หมายเลขภายใน 5161 กด 2 ติดต่อ ห้องปลัด หมายเลขภายใน 5162 กด 3 ติดต่อ กองช่าง หมายเลขภายใน 5163 กด 4 ติดต่อ กองคลัง หมายเลขภายใน 5164 กด 5 ติดต่อ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลยภายใน 5165 - กองการศึกษาฯ หมายเลยภายใน 5165 - กองสวัสดิการและสังคม หมายเลยภายใน 5165 อีเมลล์ : admin@thungfonlocal.go.th ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด หมายเลขภายใน 5161 กด 2 ติดต่อ ห้องปลัด หมายเลขภายใน 5162 กด 3 ติดต่อ กองช่าง หมายเลขภายใน 5163 กด 4 ติดต่อ กองคลัง หมายเลขภายใน 5164 กด 5 ติดต่อ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลยภายใน 5165 - กองการศึกษาฯ หมายเลยภายใน 5165 - กองสวัสดิการและสังคม หมายเลยภายใน 5165 อีเมลล์ : admin@thungfonlocal.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9AgYrLwWed13248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UBWKDh3Wed13557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Y9x4LzWed14045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fldur6ZWed14235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fA4pbGbWed14557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : khcXPyYWed14702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LFede8jWed14832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cJe6E3KWed14925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (9) เทศพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (9) เทศพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (9) เทศพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล" ../add_file/"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ../add_file/สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน 1. สภาพทั่วไป กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันที่ 16 เมษายน 2534 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 68 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น ฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 600 เมตร จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น ถึง หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน -ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การคมนาคม โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้ ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล มีดังนี้.- - ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย กว้าง 5-8 เมตร :ยาวรวม 2,055 เมตร - ถนน คสล.จำนวน 64 สาย กว้าง 5-8 เมตร : ยาวรวม 24,096 เมตร - ถนนลูกรัง จำนวน 23 สาย กว้าง 3-5 เมตร :ยาวรวม 8,810 เมตร 2.2 แหล่งน้ำ 1. ลำน้ำ ,ลำห้วย 4 สาย ได้แก่ - ห้วยวังหมื่น - ห้วยโค้น - ห้วยลึก - ห้วยบ่อ 2. บึง ,หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ - หนองแล้ง 3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ - บ่อน้ำบาดาลเอกชน จำนวน 484 บ่อ - ถังไฟเบอร์จำนวน 110 ถัง - บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน 94 บ่อ ที่มา : งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 2.3 การประปา การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการทุ่งฝน สำนักงานประปาบ้านดุง เขต 7 โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จำนวน 300 ลบ.ม. / วัน ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.- - การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง - การประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 2.4 ไฟฟ้า เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 1,983ครัวเรือน และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1,311 จุด ครอบคลุมถนน 32 สาย 2.5 ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้.- - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 372 เลขหมาย - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 16 เลขหมาย - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน 416 เลขหมาย - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ - หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ จำนวน 5 หน่วยงาน - เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน จำนวน 4 เสา 2.6 การจราจร เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี เช่น ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง 2.7 การใช้ที่ดิน เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณร้อยละ 60 เป็นป่าสาธารณประโยชน์ มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน 3. ด้านเศรษฐกิจ 3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 53,000 บาท ต่อคนต่อปี 3.2 การเกษตรกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ รับจ้าง ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร ทั้งสิ้น 5,150 ไร่ และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน 1,533 ครอบครัว 3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้ - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 4แห่ง - บริการปั๊มหลอด จำนวน 13แห่ง - ร้านค้าทั่วไป จำนวน 49 แห่ง - ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ - ไม่มี - 3. สถานประกอบการด้านบริการ - ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1 แห่ง - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 39 แห่ง - ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 แห่ง - ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 4 แห่ง - ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม จำนวน 15 แห่ง - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 3 แห่ง ที่มา :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 3.4 การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน 2 แห่ง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน 10 แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน 1 แห่ง โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.5 การท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 3.6 การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด , ไก่ , สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว , กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย 4. ด้านสังคม 4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน 1. สภาพทั่วไป กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันที่ 16 เมษายน 2534 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 68 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น ฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 600 เมตร จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น ถึง หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน -ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การคมนาคม โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้ ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล มีดังนี้.- - ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย กว้าง 5-8 เมตร :ยาวรวม 2,055 เมตร - ถนน คสล.จำนวน 64 สาย กว้าง 5-8 เมตร : ยาวรวม 24,096 เมตร - ถนนลูกรัง จำนวน 23 สาย กว้าง 3-5 เมตร :ยาวรวม 8,810 เมตร 2.2 แหล่งน้ำ 1. ลำน้ำ ,ลำห้วย 4 สาย ได้แก่ - ห้วยวังหมื่น - ห้วยโค้น - ห้วยลึก - ห้วยบ่อ 2. บึง ,หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ - หนองแล้ง 3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ - บ่อน้ำบาดาลเอกชน จำนวน 484 บ่อ - ถังไฟเบอร์จำนวน 110 ถัง - บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน 94 บ่อ ที่มา : งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 2.3 การประปา การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการทุ่งฝน สำนักงานประปาบ้านดุง เขต 7 โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จำนวน 300 ลบ.ม. / วัน ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.- - การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง - การประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 2.4 ไฟฟ้า เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 1,983ครัวเรือน และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1,311 จุด ครอบคลุมถนน 32 สาย 2.5 ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้.- - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 372 เลขหมาย - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 16 เลขหมาย - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน 416 เลขหมาย - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ - หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ จำนวน 5 หน่วยงาน - เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน จำนวน 4 เสา 2.6 การจราจร เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี เช่น ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง 2.7 การใช้ที่ดิน เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณร้อยละ 60 เป็นป่าสาธารณประโยชน์ มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน 3. ด้านเศรษฐกิจ 3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 53,000 บาท ต่อคนต่อปี 3.2 การเกษตรกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ รับจ้าง ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร ทั้งสิ้น 5,150 ไร่ และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน 1,533 ครอบครัว 3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้ - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 4แห่ง - บริการปั๊มหลอด จำนวน 13แห่ง - ร้านค้าทั่วไป จำนวน 49 แห่ง - ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ - ไม่มี - 3. สถานประกอบการด้านบริการ - ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1 แห่ง - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 39 แห่ง - ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 แห่ง - ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 4 แห่ง - ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม จำนวน 15 แห่ง - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 3 แห่ง ที่มา :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 3.4 การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน 2 แห่ง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน 10 แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน 1 แห่ง โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.5 การท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 3.6 การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด , ไก่ , สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว , กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย 4. ด้านสังคม 4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ ../add_file/สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งฝน 1. สภาพทั่วไป กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันที่ 16 เมษายน 2534 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 68 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ทิศเหนือติดต่อกับบ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้น ฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลบงใต้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่หลักเขตที่ 3ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 600 เมตร จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอทุ่งฝนกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเชียงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนบรรจบกับถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น ถึง หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 9เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2318 แยก ทางหลวง 2096 (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ 1 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน -ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การคมนาคม โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง ได้กำหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำการวางท่อระบายน้ำได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ำตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ำ ขนาดของท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้ ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล มีดังนี้.- - ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย กว้าง 5-8 เมตร :ยาวรวม 2,055 เมตร - ถนน คสล.จำนวน 64 สาย กว้าง 5-8 เมตร : ยาวรวม 24,096 เมตร - ถนนลูกรัง จำนวน 23 สาย กว้าง 3-5 เมตร :ยาวรวม 8,810 เมตร 2.2 แหล่งน้ำ 1. ลำน้ำ ,ลำห้วย 4 สาย ได้แก่ - ห้วยวังหมื่น - ห้วยโค้น - ห้วยลึก - ห้วยบ่อ 2. บึง ,หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ - หนองแล้ง 3. แหล่งน้ำดิบ / น้ำใช้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ - บ่อน้ำบาดาลเอกชน จำนวน 484 บ่อ - ถังไฟเบอร์จำนวน 110 ถัง - บ่อน้ำตื้นเอกชนจำนวน 94 บ่อ ที่มา : งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 2.3 การประปา การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการทุ่งฝน สำนักงานประปาบ้านดุง เขต 7 โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรองจากบ่อบาดาล ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จำนวน 300 ลบ.ม. / วัน ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ การประปาระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน มีดังนี้.- - การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง - การประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 2.4 ไฟฟ้า เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปี ทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 1,983ครัวเรือน และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 และมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1,311 จุด ครอบคลุมถนน 32 สาย 2.5 ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้.- - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 372 เลขหมาย - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 16 เลขหมาย - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุดจำนวน 416 เลขหมาย - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ100 ของพื้นที่เขตบริการ - หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ จำนวน 5 หน่วยงาน - เสารับสัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่เอกชน จำนวน 4 เสา 2.6 การจราจร เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการจราจรให้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งฝน เป็นประจำทุกปี เช่น ป้ายจราจร , การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจราจร และดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ในจุดที่มีการจราจรพลุกพล่านหลายแห่ง 2.7 การใช้ที่ดิน เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 1,533 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณร้อยละ 60 เป็นป่าสาธารณประโยชน์ มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำนาในฤดูฝน หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนา ที่ดินจะว่างและมีการใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อยเฉพาะที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในการปลูกฝักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน 3. ด้านเศรษฐกิจ 3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล เป็นต้น แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 53,000 บาท ต่อคนต่อปี 3.2 การเกษตรกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ รับจ้าง ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ในเขตเทศบาลมีพื้นที่การเกษตร ทั้งสิ้น 5,150 ไร่ และมีครอบครัวที่ทำการเกษตรจำนวน 1,533 ครอบครัว 3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม แยกรายละเอียดได้ดังนี้ - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 4แห่ง - บริการปั๊มหลอด จำนวน 13แห่ง - ร้านค้าทั่วไป จำนวน 49 แห่ง - ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ - ไม่มี - 3. สถานประกอบการด้านบริการ - ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1 แห่ง - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 39 แห่ง - ร้านซ่อมรถทั่วไป / ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 แห่ง - ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 4 แห่ง - ร้านเสริมสวย / ตัดแต่งผม จำนวน 15 แห่ง - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 3 แห่ง ที่มา :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 3.4 การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ คือ โรงงานทำอิฐบล็อกจำนวน 2 แห่ง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กภายในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน 10 แห่ง และโรงงานทำขนมจีนจำนวน 1 แห่ง โดยทั้งโรงสีข้าวและโรงงานทำขนมจีนล้วนเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.5 การท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 3.6 การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ เช่น เป็ด , ไก่ , สุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว , กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย 4. ด้านสังคม 4.1 เขตการปกครองและจำนวนประชากร เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ../add_file/ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5C05Un7Wed41209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xe3yFFXFri42214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 71ZQn5SMon103556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G2BgTrOThu22937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fKYKQGdThu23348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lmx47wDThu23457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kC8sQy1Thu43052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8SlZuHqThu43940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบุ๕ลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบุ๕ลากร ../add_file/การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบุ๕ลากร
ชื่อไฟล์ : TuVbCOsFri101503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IZ4IK1EFri101534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8APjdtRFri101603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IB0G3LzFri102045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yo9cSKZFri102116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sLsUpYkFri102140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EVJjqjhTue41049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aLl5n0CTue42523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3PCNUc1Mon104741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gELcG1xMon105840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mkaeBkGTue12201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Av4GL1Tue12311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tWtjIzmTue12341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zNvvWRzThu92933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G2lp6qUThu95804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I6SELrvThu100057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJmTbmcThu100232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B4jxnWsThu100345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kYEeDuhThu100539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j2PEOzWFri25030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : quz4EQmWed93842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fdUj26yWed100506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bsoOp94Mon33832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x9X0DXWMon34233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ctm5swBFri95316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YJKAwYtFri95519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TqkIUTgFri113151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qSuBQOtFri25402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7cjZtmaMon123701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C09SDH0Wed102232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1vNYjsgFri115343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 68fhrCNMon42837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FzAbynaWed113216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZhiUh8NWed115636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WgsODrMMon84617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SciFy1JThu111609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RNhSW2yThu111856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TVO0PnPThu111943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Np7AeKThu112019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TEEqAvKThu112045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ร่วมกับ กรมเจ้าท่า, อบต. กุดค้า, เทศบาลตำบลบงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, สจ. เขตอำเภอทุ่งฝนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับการขุดลอกลำห้วยสงคราม ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านก่อสำราญ หมู่ 4 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ร่วมกับ กรมเจ้าท่า, อบต. กุดค้า, เทศบาลตำบลบงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, สจ. เขตอำเภอทุ่งฝนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับการขุดลอกลำห้วยสงคราม ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านก่อสำราญ หมู่ 4 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ../add_file/คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ร่วมกับ กรมเจ้าท่า, อบต. กุดค้า, เทศบาลตำบลบงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, สจ. เขตอำเภอทุ่งฝนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับการขุดลอกลำห้วยสงคราม ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านก่อสำราญ หมู่ 4 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ ../add_file/เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน โดยมีนายอำเภอทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน โดยมีนายอำเภอทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุม ../add_file/เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน โดยมีนายอำเภอทุ่งฝน เป็นประธานในการประชุม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม ../add_file/ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม
ชื่อไฟล์ : ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม ../add_file/ขอบ้านเลขที่ ม.9 ขอได้ เทศบาลได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารไหม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการร้องเรียนเหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการร้องเรียนเหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง ../add_file/รายงานผลการร้องเรียนเหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง
ชื่อไฟล์ : รายงานผลกรณีการร้องเรียน เหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลกรณีการร้องเรียน เหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง ../add_file/รายงานผลกรณีการร้องเรียน เหม็นกลิ่นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/